Privacy Policy

Via www.lijstnoellesanders.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lijst Noëlle Sanders acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van de Lijst Noëlle Sanders is onder andere het verschaffen van lidmaatschappen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een lidmaatschap te bekrachtigen;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Lijst Noëlle Sanders is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Een lidmaatschap afsluiten

Via www.lijstnoellesanders.nl kun je een betaald lidmaatschap afsluiten. Voor het aangaan van een lidmaatschap geef je akkoord dat de Lijst Noëlle Sanders de door jou ingevulde persoonsgegevens zal gebruiken om jouw lidmaatschap vorm te geven. Wij kunnen de door jou ingevulde gegevens alleen gebruiken binnen de Vereniging.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij kandidaatstelling voor en tijdens de vervulling van functies namens of binnen de Lijst Noëlle Sanders worden persoonsgegevens verwerkt conform de AVG en de Richtlijnen Integriteitstoetsing en integriteitsagenda van de Lijst Noëlle Sanders

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens voor een periode van maximaal 14 maanden indien je klant bent van de Lijst Noelle Sanders. Indien je lid bent van de Lijst Noëlle Sanders bewaren wij jouw gegevens in ieder geval tot het moment dat je jouw lidmaatschap beëindigd. Nadat je jouw lidmaatschap hebt opgezegd zullen wij jouw gegevens (alleen NAW-gegevens, de rest wordt sowieso verwijderd) uiterlijk na 10 jaar uit ons bestand verwijderen. Dit is conform de Wet financiering politieke partijen.

Sollicitatiebrieven en CV’s worden maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces verwijderd (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant).

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden en leden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of ten behoeve van informatievoorziening in het kader van onze algemene standpunten.

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens niet.

Gegevens delen met derden

De Lijst Noëlle Sanders hecht veel waarde aan privacy en veiligheid van (persoons)gegevens. Daarom kiest de vereniging bij voorkeur diensten en producten waarbij (persoons)gegevens in de Europese Unie worden gehost. Er kan voor worden gekozen gegevens buiten de EU te hosten, indien geen gelijkwaardige en bruikbare optie binnen de EU gevonden wordt. Met deze partners worden overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van jouw privacy. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Contactgegevens:
Noëlle Sanders
n.p.c.sanders@amersfoort.nl
06-19940022

Je hebt altijd het recht het volgende te doen met jouw gegevens:

 • het beperken van de op jouw gegevens betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt jouw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om je te identificeren. De Lijst Noëlle Sanders zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de Lijst Noëlle Sanders, Noëlle Sanders

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt hen bereiken via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/