ANBI-status

Naam Vereniging: Beter Amersfoort.

Contactgegevens: info@beteramersfoort.nl Mobiel: 06-1994002

Beleidsplan Vereniging Beter Amersfoort

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling:

Het doel van de vereniging is

  1. het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van de gemeente Amersfoort;
  2. de burgers van de gemeente Amersfoort optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. de inwoners van de gemeente Amersfoort regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen;

b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Amersfoort en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten

c. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma

d. het houden van ledenvergadering

e. Het houden van openbare bijeenkomsten waarin de politieke situatie in de gemeente Amersfoort zal worden toegelicht

f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

2.  De vereniging heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere andere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. de Vereniging heeft geen winstoogmerk. De vereniging beoogt het algemeen nut.

De concrete uitvoering zal bestaan uit: kandidaten selecteren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, verkiezingsprogramma schrijven, campagne uitvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen, leden werven en vergaderingen houden. Donaties verwerven.

Het gaat om belangenvertegenwoordiging van de inwoners van Amersfoort

De wijze van verwerving van inkomsten

Via contributie van het lidmaatschap van de leden en via donaties.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen zal worden gebruikt voor de campagne in 2022, voor de leden(evt. zaalhuur) en evt. bestuurskosten in de uitoefening van hun in functie gemaakte kosten dus geen beloning voor de werkzaamheden. Er is een penningmeester in de vereniging die de gelden zal beheren. Overigens is niet de verwachting dat dit over veel vermogen zal gaan, zeker niet het eerste jaar.

Op de website zijn de kandidaten te vinden, standpunten en het verkiezingsprogramma: www.lijstnoellesanders.n

RSIN/Fiscaal nummer: 863238142
BTW nummer: NL863238142B01
Nummer KVK: 84508426
ING rekeningnummer: NL74INGB0674905482
Bestuurders:
Dhr. R. van der Zant, penningmeester
Mevr. I. Vijzelman-Waarheid, secretaris
Mevr. N. Sanders, voorzitter

Wij voldoen aan de voorwaarden van een ANBI status voor een vereniging dat wil zeggen:

  • Wij maken geen winst met het geheel van de activiteiten die het algemeen belang dienen.
  • Er zijn alleen vrijwilligers dus geen betaalde krachten.
  • De bestuurders hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de instelling en geen van allen heeft een doorslaggevende stem of veto.
  • Uit de statuten blijkt dat geld na de opheffing van de vereniging wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.